Vedtekter

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VEL
1394 Nesbru- Asker kommune


Vedtekter.
Stiftet 24. oktober 1912
Vedtatt på ordinær generalforsamling 30. januar 1964
Endret på ordinær generalforsamling 29. februar 1968
Endret på ordinær generalforsamling 3. mars 2003
Endret på ordinær generalforsamling 16. februar 2009
Endret på ordinær generalforsamling 14. februar 2011 (bl.a. navneendring til "årsmøte" og redaksjonelle endringer)

§ 1 Medlemskap og område
Holmen og Landøen Vel (nedenfor benevnt "foreningen" eller "vellet") er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem.

Distriktets grenser er:
Hvalsbekken fra sjøens grenser til Slemmestadveien, Slemmestadveien - Reistadveien - Drammensveien - Holmengata - Brusetsvingen - Kirkeveien -
Torstadåsen - Holmen Skole - Drammensveien - Neselva - Fekjan - Landøyveien - Nesbuktveien og sjøområdet utenfor. Distriktet omfatter også de eiendommer som naturlig sogner til nevnte veier. Styret kan godkjenne søknad om medlemskap fra søker utenfor distriktet når vedkommende har tilknytning til foreningen.

§ 2 Formål
Foreningen skal arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet. Foreningen skal samarbeide med omliggende distrikters velforeninger og andre institusjoner i saker som har interesse.

§ 3 Kontingenten
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§ 4 Regnskaps- og arbeidsår
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.

§ 5 Innkalling til årsmøte (generalforsamling)

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år innen utløpet av mars.

Årsmøte kalles inn av styret. Senest to uker før årsmøtet skal styret sende melding til medlemmene om dag, dato, sted og klokkeslett for årsmøtet. Innkallingen skal også inneholde saksliste, styrets årsberetning, regnskap, budsjettforslag samt forslag som er kommet inn. Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Forslag fra medlemmene til behandling på årsmøtet må være mottatt av styret før 15. januar. Styret kan la være å fremlegge for årsmøtet senere innkomne forslag. Styret skal bekrefte mottaket av forslag.


§ 6 Årsmøtet (generalforsamlingen)
Årsmøtet er vedtaksdyktig uansett antall møtende.

Årsmøtet skal treffe beslutninger i følgende saker (dagsorden):

1. Velge ordstyrer.
2. Velge protokollfører.
3. Godkjenne innkallingen og saksliste.
4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal underskrive protokollen.
5. Behandle årsberetningen fra styret.
6. Behandle revidert regnskap, budsjettforslag og revisors merknader.
7. Fastsette medlemskontingentens størrelse.
8. Fastsette godtgjørelse til styret.
9. Behandle innkomne forslag.
10. Velge styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
11. Velge 2 revisorer.
12. Velge 3 medlemmer til valgkomité.
13. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av styrelederen og to av medlemmene som er valgt på møtet.

§ 7 Avstemming
Medlemmene kan bare stemme ved personlig fremmøte. Hvert medlem som har betalt kontingent for siste regnskapsår samt nye medlemmer som har betalt kontingent for inneværende regnskapsår har stemmerett. Hos ektepar og i samboerforhold har begge stemmerett. Eventuell uenighet om stemmerett avgjøres med endelig virkning av årsmøtets ordstyrer.

Årsmøtet treffer beslutning med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer fra de fremmøtte). Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har styrets (avtroppende) leder dobbeltstemme. Om styreleder ikke er tilstede har årsmøtets ordstyrer dobbeltstemme.

Avstemming skal skje skriftlig dersom ordstyreren eller et av de fremmøtte medlemmene krever det. Ved skriftlig valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling ("e kstraordinært årsmøte")
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret eller minst 20 medlemmer krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som kravet om slik generalforsamling omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes snarest mulig og innen fire uker etter at skriftlig krav om dette er fremsatt for styret iht. første punktum. Reglene om ordinært årsmøte gjelder tilsvarende så langt de passer.


§ 9 Styrets sammensetning, intern arbeidsdeling m.v.
Årsmøtet skal velge et styre for vellet. Styret består av styrets leder, 6 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Styreleder velges av årsmøtet og har en funksjonstid på ett år. Også varamedlemmene velges årlig. De øvrige representantene blir valgt for to år av gangen, hvorav tre av medlemmene velges hvert år. Dersom et styremedlem trer ut før funksjonstiden utløper velger styret et varamedlem til å ta dette styremedlemmets plass frem til neste årsmøte.

Med unntak av styreleder konstituerer styret seg selv. Styret utpeker normalt en sekretær, en kasserer og en veisjef eller slik arbeidsdeling styret ellers måtte anse formålstjenlig.

Styret i vellet vil også kunne velges som styre i Holmen og Landøen Vels Veilag iht. sistnevntes vedtekter. Styremedlemmer som velges i vellets årsmøte anses også å ha samtykket til å være styremedlemmer i veilaget. Dersom vellets styre ikke skal stå til disposisjon til å velges som styre i veilaget skal dette anmerkes i årsmøtevedtaket. Det skal i så fall også klargjøres hvilke konkrete styremedlemmer som motsetter seg å være styremedlem i veilaget.

§ 10 Styrets oppgaver mv.
Styret skal administrere foreningen og fremme dens formål etter disse vedtekter og de beslutninger som er fattet av årsmøte.

Etter retningslinjer gitt av årsmøtet ligger det under styret å:
1. Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte.
2. Sørge for ordnet regnskap og revisjon.
3. Utarbeide forslag til budsjett.
4. Gjøre innkjøp av utstyr eller tjenester som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver.
5. Koordinere sitt arbeid med Holmen og Landøen Vels Veilag.
6. Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.
7. Sette bort oppgaver til andre og gi nødvendige instrukser om hvordan oppgavene skal utføres

Regnskap og budsjettforslag skal være klart innen 1. februar hvert år.

Styret skal føre protokoll over alle møter som skal signeres av minst to medlemmer. Styret skal også sørge for et velordnet arkiv.

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet.

Foreningens kontante midler skal settes på bankkonto/ postgirokonto som disponeres av styrets leder og kassereren. Dersom én av disse har foretatt en disposisjon skal denne straks forelegges den annen for godkjenning.

§ 11 Møter, avstemming m.v.
Styremøter avholdes når styreleder finner det nødvendig eller når minst to medlemmer av styret forlanger det. Det skal innkalles til styremøter i god tid. Normalt bør det legges halvårlige møteplaner.

Er et styremedlem forhindret fra å møte skal han melde fra til styrets leder i god tid.

Styret er vedtaksdyktig når minst fem av styrets medlemmer er tilstede. I saker som haster er styret vedtaksdyktig hvor tre medlemmer er tilstede.

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 12 Styrelederens kompetanse
Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal holde styret underrettet om slike avgjørelser.

§ 13 Øvrige valg
Generalforsamlingen velger hvert år to revisorer og tre medlemmer til valgkomité. Revisorene og valgkomitémedlemmene vil også ha tilsvarende funksjon i Holmen og Landøen Vels Veilag.

§ 14 Valgkomitéens oppgaver
Valgkomiéen skal finne frem egnede medlemmer og varamedlemmer til styre, til revisjon og til valgkomitéen. Valgkomitéens innstilling bør normalt forelegges sittende styre til orientering i siste styremøte hvert kalenderår. Valgkomitéen må gjøre aktuelle kandidater spesielt oppmerksom på at rollen som styremedlem i vellet normalt også medfører rolle som styremedlem i veilaget, jf. § 9.

§ 15 Revisorenes oppgaver
Revisorene skal kontrollere vellets årsregnskaper og gi sine merknader til disse.

§ 16 Oppløsning
Forlanges foreningen oppløst, må dette fremmes på ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning krever da 2/3 flertall. Beslutningen må gjentas på ekstraordinær generalforsamling, og det kreves da alminnelig flertall for at beslutningen skal være gyldig. Hvis foreningen blir oppløst, skal dens aktiva anvendes til veldedige formål innen distriktet etter forslag som ved votering får alminnelig flertall.

Nesbru, 14.02.2011

VEDTEKTER

FOR

HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG

1394 Nesbru- Asker kommune

Vedtatt i årsmøte 06.03.2006.

§ 1 Bakgrunn, formål og prinsipper

Når privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommer, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett (heretter kalt Hefter), å holde veien i forsvarlig og brukbar stand. Hefterne utgjør etter vegloven automatisk et veilag, og de kan organisere dette slik de finner det hensiktsmessig.

Holmen og Landøen Vels Veilag (Velveilaget) skal stå for den daglige driften av de private veiene som fremgår av § 2, på de vilkår som fremkommer av disse vedtektene. Velveilaget skal sørge for at veien er i forsvarlig og brukelig stand bl.a. ved å sørge for vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veiene. Velveilaget skal også kreve inn avgifter til dekning av Velveilagets utgifter, og søke kommunen om støtte til drift og vedlikehold av veiene.

§ 2 Veier omfattet av Velveilaget

Velveilaget omfatter veistrekningene omtalt vedlegg 1 til vedtektene (nedenfor benevnt "Veiene").

Hver Vei kan meldes ut av Velveilaget ved flertallsavgjørelse blant de bruksberettigede til den aktuelle veien. I tillegg kan årsmøtet ved flertallsbeslutning beslutte at en Vei ikke lenger skal være med i Velveilaget. Også Velveilagets styre kan, etter forutgående skriftlig varsel, beslutte dette hvis særlige grunner taler for det, f.eks. hvis Veien ikke overholder sine plikter etter disse vedtektene, herunder pliktene som følger av § 3. Et slikt vedtak fra styret må fremlegges for neste årsmøte for godkjenning.

§ 3 Veiansvarlig

Hver Vei skal til enhver tid ha en Veiansvarlig og en Varaveiansvarlig (nedenfor i fellesskap omtalt som "Veiansvarlig"). Hver Vei forestår valg av sin Veiansvarlig ved flertallsbeslutning blant Medlemmene, og skal skriftlig meddele styret hvem som er valgt.

Veiansvarlig har et særskilt ansvar for Veien, og skal herunder:

- være styrets hovedkontaktpunkt mot den enkelte Veien, og har myndighet og fullmakt til å representere den enkelte Veien overfor styret i spørsmål som reguleres av disse vedtektene,

- holde oversikt over hvem som til enhver tid er Medlem iht. § 4og bistå styret med å holde vedlegg 2 til vedtektene oppdatert,

- holde Veiens Medlemmer oppdatert på Velveilagets virksomhet, herunder ved å gi nye Medlemmer kopi av Velveilagets vedtekter, og gjøre Medlemmene oppmerksom på at alternativet til å følge disse er at Veien må organisere et eget, særskilt veilag,

- avholde dugnad for Veien iht. § 17,

- overvåke bruk av veiene iht. § 18,

- melde inn særskilte vedlikeholdsbehov til styret,

- melde inn forslag til tiltak i forbindelse med sommervedlikehold (utbedring av hull i veien o.l.), samt koordinere innsamling av Medlemmenes egenbidrag i forbindelse med slikt vedlikehold,

- ved behov bistå styret med inndrivelse av veiavgift fra de enkelte Medlemmene,

- delta i årsmøter,

- holde styret oppdatert på forhold som vedrører Veien,

- forestå andre oppgaver som pålegges av styret, og følge styrets instrukser om hvordan oppgaver skal utføres.

§ 4 Medlemskap

Alle som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst via Veiene, eller som eier andel av Veiene, er Medlemmer av Velveilaget, og er bundet av Velveilagets vedtekter.

Som ett Medlem i relasjon til reglene om årsavgift og stemmerett regnes hver juridiske enhet (gnr. og bnr. eller snr., evt. andelslagsnummer) med tilknyttet boenhet. Ved usikkerhet knyttet til hva som skal regnes som ett Medlem avgjøres denne av styret. Hvis styret finner behov for det, kan styret også beslutte at én juridisk enhet skal regnes for å ha flere enn ett Medlem, f.eks. om den juridiske enheten inneholder flere husstander. Hvert Medlem skal til enhver tid ha én kontaktperson, og må påse at Veiansvarlige er orientert om hvem dette er og at dette også fremgår av vedlegg 2.

En oversikt over Velveilagets Medlemmer med Veiansvarlige for den enkelte Vei utgjør vedlegg 2 til vedtektene. Denne holdes løpende oppdatert av styret i samarbeid med Veiansvarlige.

Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Om styret finner dette ønskelig, for eksempel ved langtidsutleie, kan styret holde brukeren av eiendommen ansvarlig for avgifter.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen sokner til Veien, blir også den nye parsellen Medlem i Velveilaget.

Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som Velveilaget er interessert i å ha som medlemmer. Søknad sendes Velveilagets styre. Nytt medlem etter dette ledd må godkjennes av Velveilagets årsmøte.

Velveilagets Medlemmer forutsettes å betale medlemskontingent til Holmen og Landøen Vel, dog slik at unnlatt betaling ikke regnes som mislighold av disse vedtektene.

§ 5 Regnskaps- og arbeidsår

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.

§ 6 Innkalling til årsmøte

Årsmøtet kalles inn av styret. Senest to uker før årsmøtet skal styret sende melding til Medlemmene om dag, dato, sted og klokkeslett for årsmøtet. Innkallingen skal også inneholde saksliste, styrets årsberetning, regnskap, budsjettforslag samt forslag som er kommet inn. Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Forslag fra Medlemmene må være mottatt av styret før 15. januar for å bli votert over på årsmøtet. Styret skal bekrefte mottaket av forslag.

§ 7 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er Velveilagets overordnede organ.

Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år innen utløpet av mars, straks etter Holmen og Landøens Vels generalforsamling. Bare Medlemmer i Velveilaget har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Medlemmene kan bare stemme ved personlig fremmøte. Årsmøtet er vedtaksdyktig uansett antall møtende.

Årsmøtet skal treffe beslutninger i følgende saker:

1. Velge ordstyrer.

2. Velge protokollfører.

3. Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste.

4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal underskrive protokollen.

5. Behandle årsmeldingen fra styret.

6. Behandle arbeidsplan.

7. Behandle revidert regnskap og budsjettforslag.

8. Fastsette medlemsavgiftens størrelse samt eventuelle andre avgifter.

9. Fastsette godtgjørelse til styret.

10. Behandle innkomne saker.

11. Velge styreleder. Velge styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg.

12. Velge 2 revisorer.

13. Velge valgkomité.

14. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av styrelederen og to av medlemmene som er valgt på møtet.

§ 8 Avstemming

Hvert Medlem iht. § 4andre ledd har én stemme. Uenighet om hvem som stemmer for en eiendom avgjøres av årsmøtets ordstyrer.

For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer fra de fremmøtte). Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Avstemming skal skje skriftlig dersom et av de fremmøtte Medlemmene krever det. Ved skriftlig valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 20 Medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om slikt årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes snarest mulig og innen fire uker etter at skriftlig krav om dette er fremsatt for styret. Reglene om ordinært årsmøte gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 10 Styret

Årsmøtet skal velge et styre for Velveilaget.

§ 11 Styrets sammensetning

Årsmøtet i Velveilaget kan bestemme at styret for Velveilaget skal være det samme som styret i Holmen og Landøen Vel, forutsatt at dette styret ikke har reservert seg mot å utgjøre styret i Velveilaget.

Hvis årsmøtet ikke treffer slik beslutning som nevnt i første ledd skal styret ha fire medlemmer og tre vararepresentanter.

Styreleder velges hvert år. De øvrige representantene blir valgt for to år av gangen. Etter det første året er to av styremedlemmene på valg. Dersom ikke to av styremedlemmene stiller styreplassen til rådighet, treffes avgjørelse ved loddtrekning.

Styret i Holmen og Landøen Vel har møterett på Velveilagets styremøter. Innkallingen til Velveilagets styremøter skal også sendes til styrelederen i Holmen og Landøen Vel. Holmen og Landøen Vel kan, når det anses å være nødvendig, innkalle styrerepresentant fra Velveilaget til sine styremøter.

§ 12 Styrets oppgaver

Etter retningslinjer gitt av årsmøtet, skal styret:

· Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte

· Sørge for ordnet regnskap og revisjon

· Utarbeide forslag til budsjett for Velveilaget

· Utarbeide forslag til arbeidsplan for Velveilaget

· Lede driften av Veiene, føre tilsyn med arbeid mv. i overensstemmelse med vedtektene, vedtak på årsmøte og godkjent budsjett og arbeidsplan

· Prioritere bruken av Veilagets midler i forhold til de enkelte Veienes behov

· Overvåke bruken av Veiene ved å føre nødvendig tilsyn med Veisjefene og sikre Velveilagets interesser overfor kommunen, herunder ved å påse at kommunalt godkjente gravearbeider forelegges Velveilaget

· Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veiene

· Gjøre innkjøp av utstyr eller tjenester som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver

· Hindre ufornuftig bruk av Veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, som for eksempel ved teleløsning og i regnperioder

· Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger mv. om bruk av Veiene

· Kreve innbetaling av avgifter og eventuelt tvangsinndrive disse, eventuelt ved bruk av faktoringselskap e.l.

· Sette i verk misligholdssanksjoner etter vedtektene §18

· Tvangsinndrive krav i medhold til veiloven §59 dersom dette er i Velveilagets interesse

· Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret

· Sette bort oppgaver til Veiansvarlige, forretningsfører eller andre og gi nødvendige instrukser om hvordan oppgavene skal utføres

Regnskap og budsjettforslag skal foreligge i tide til at dette kan brukes som grunnlag for søknad om eventuelle bevilgninger m.v. og senest innen 1. februar hvert år.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av minst to av styrets medlemmer. Protokollen skal være tilgjengelig for alle Medlemmer i Velveilaget. Protokollen skal også oversendes styret i Holmen og Landøen Vel.

§ 13 Avstemming

Styret er vedtaksdyktig når minst to av styrets medlemmer er tilstede.

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Når bare to av styrets medlemmer er tilstede, treffes beslutning bare ved enstemmighet.

§ 14 Styrelederens kompetanse

Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal holde styret underrettet om slike avgjørelser.

§ 15 Veiavgift

Hvert Medlem er pliktig til å betale årlig avgift til Velveilaget iht. tilsendt giro.

Avgiften fastsettes av årsmøtet på bakgrunn av påløpte og fremtidige utgifter Velveilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold, utbedringer eller lignende, og til administrasjon.

Velveilagets styre kan ved behov vedta ekstraordinære avgifter.

§ 16 Særavgift for ekstraordinær bruk av veien

Dersom et Medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene, eller i strid med pålegg fra årsmøte, eller fra styret, kan styret gi dispensasjon til slik bruk, eventuelt mot en særlig avgift, jf. §17.

§ 17 Dugnadsplikt

Medlemmene er pliktig til å delta på dugnader som styret eller Veiansvarlige innkaller til. Slik innkalling må være sendt til Medlemmene senest to uker før dugnaden skal skje.

Medlemmer som ikke møter på dugnad kan pålegges å betale en dugnadsavgift til Velveilaget. Denne fastsettes av styret eller Veiansvarlige fra gang til gang.

§ 18 Bruk av Veiene

Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter.

Ved bygging av bolig/hytte, utvidelse av eksisterende bebyggelse, større rehabiliterings og/eller anleggsarbeid, skal eier av medlemseiendom i Velveilaget melde fra om dette til Veiansvarlige. Det skal foretas befaring av veien(e) før og etter arbeidet igangsettes og når arbeidet er ferdig.

Før arbeid igangsettes betales det inn et depositum fastsatt etter styrets, eventuelt Veiansvarliges, skjønn.

For å forebygge mulige tvister, er det en fordel at veien(e) fotograferes ved befaringene før og etter arbeidene. Både utbygger og Veiansvarlige, eventuelt representant for styret, skal være tilstede ved befaringen. Slitasje og eventuelle skader på veien(e) utbedres og dekkes av utbygger. Er kostnadene mindre enn depositumet, refunderes det overskytende til utbygger.

§ 19 Sanksjoner ved Medlemmers mislighold

For det tilfelle at noen av Velveilagets Medlemmer misligholder lagets vedtekter eller pålegg fra årsmøtet, styret eller Veiansvarlige, f.eks. ved ikke å betale avgiften, kan styret iverksette misligholdssanksjoner. Styret kan bl.a. ilegge Medlemmet ekstraordinær avgift/ "bot" og tvangsinndrive denne.

§ 20 Ansvar for skade på veiene

Medlemmer og andre som bruker veiene er personlig ansvarlig for skader de påfører veiene.

Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen rimelig tid eller innen en frist som er gitt av styret, kan styret sørge for utført utbedring for Medlemmets/brukerens regning.

§ 21 Utmelding

Medlemmer har ikke adgang til å melde seg ut av Velveilaget. De enkelte Veiene kan meldes ut iht. § 2.

§ 22 Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre disse vedtektene ved 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 23 Forholdet til veiloven

Veiloven av 21. juni 1963 nr. 23 supplerer og utfyller disse vedtektene. Ved eventuell motstrid går vedtektene foran veiloven.

§ 24 Forhold til Holmen og Landøens Vels tidligere forvaltning av veiene

Holmen og Landøens Vels Veilag overtar etter sin stiftelse alle de oppgaver og plikter som Holmen og Landøen Vel tidligere har hatt i tilknytning til forvaltning av Veiene. Ved eventuell oppløsning/nedleggelse av Velveilaget, tilfaller Velveilagets midler Holmen og Landøen Vel.

Nesbru, 06.03.2006

Kriterier for kommunal overtakelse av velveier

Kriterierier som må være oppfylt om veien i det hele tatt skal vurderes overtatt (minst 100 meter, minst 5 boliger, åpen for alminnelig ferdsel, må kunne utløse boligbygging, må ha en viss standard (B2-standard))