Holmenutbyggingen

Her vil vi forsøke å samle all relevant informasjon rundt Holmen-utbyggingen. Du finner siste nytt på toppen av listen under.

28.10.2015: Planer om bro for gående og syklende mellom Landøya og Nesøya skrinlegges. Men kanskje kommer det kabelferge.

Status Holmenutbyggingen og E18 25. februar 2015

Tor Arne Midtbø og Per Anders Owren fra Asker kommune presententerte status for E18 og Holmenutbyggingen for vellets medlemmer:

Presentasjon del 1

Presentasjon del 2

Svømmehall på Holmenskjæret

Det planlegges ny svømmehall på Holmenskjæret. Det viser seg at den planlegges på gressletten og dermed vil ta vesentlig av friarealet. Styret er positive til ny svømmehall, men sterkt imot at den planlegges lagt på gressletten.

13.8.215: Holmen og Landøen vel sendte ny klage på arealdisponeringen for svømmehall på Holmenskjæret. _20151207_klage_p_plassering_av_sv_mmehall.pdf

16.9.2014: Styret har sendt nytt brev til kommunen.

14.7.2014: Styret har sendt brev til kommunen om saken.

26.5.2014: Holmen Krets av Asker Høyre inviterer til åpent medlemsmøte med orientering om store prosjekter i Holmen området på Senior senteret på Holmensenteret (4.etg.)mandag 26.mai 2014 kl.19.00. Saker som vil diskuteres er E18, Landøya skole, Nesbru sykehjem, svømmehall på Holmenskjæret samt bolig og næringsutvikling. Styret oppfordrer alle til å komme og si sin mening om prosjektene.

19.5.14: Styret har sendt brev til kommunen om plassering av svømmehall

Orienteringsmøte om ny E18 gjennom Asker 26.2.2014

Statens Vegvesen og Asker kommune orienterte om status i veiutbyggingen og hvordan dette berører lokalt veinett og reguleringsplaner.
Foreløpig informasjon om planene 29.01.2013
Vedtak fra kommunestyremøte

15.01.2013


Vedtak fra Formannskapet 15.1.2013

22.01.2013

Vellet har informert formannskapet om sitt syn

21.01.2013

Vellet har vært i kontakt med alle de politiske partiene som er representert i Formannskapet med følgende

informasjon:

presentasjon

2013 Arbeidet med ny turnhall mellom kunstgressbanen på Holmen og motorveien går i gang i disse dager. I vedlegget finner dere nærmere informasjon om tiltaket. Trykk her for vedlegg
17.12.2012

"Nye" Maxbo ved E 18

I vår mail av 1.03.2012 til kommunen tok vi opp noen spørsmål i forbindelse med prosjektet "nye" Maxbo ved E 18 (ved siden av Skeidar). Vi fikk svar fra kommunen 06.03.1012 som i hovedsak gikk ut på at prosjektet lå innenfor eksisterende reguleringsplan.

Det ble søkt om en utvidelse av bebyggelsen fra 17 300 m2 til 26 200 m2.
Prosjektet er nå blitt godkjent ifølge brev fra kommunen datert 17.12.2012.
Saken kan finnes under Asker Kommune:
hhttp://www.asker.kommune.no/Sokesider/Sok-i-byggesak/
Sak 22/2603

13.12.2012

Vedtak fra Plan-, samferdsels- og næringsutvalg 13.12.2012

Plan-, samferdsels- og næringsutvalget i Asker kommune har hatt til behandling administrasjonens forslag til vedtak ifm. kommunedelplan for Holmen - Slependen-utbygging. Utvalget anbefalte formannskapet å innby kommunestyret til å vedta kommunedelplanen men understreket samtidig behovet for en helhetlig utvikling av området samt at det gis hjemmel for å utarbeide særskilte rekkefølgebestemmelser.

Vi fremhever i den forbindelse spesielt punktene 10 og 11 i vedtaket.

En lenke til vedtaket følger her: http://www.asker.kommune.no/Lokaldemokrati/Motekalender-og-sakspapirer/Moter-og-sakspapirer/

(Gå inn på "Vedtak" på møtet 13. desember i Plan- samferdsels- og næringsutvalg)

Dokumentet finner du her


20.06.2012

Høringsutkast nå sendt tilbake til kommunen

Under er link til dokumentene
Høringsuttalelse HLV - Kommunedelplanforslag 2012R3 - OMØ 6 juni 2012R3

MERKNADER TIL REVIDERT KOMMUNEDELPLAN FOR HOLMEN versjon 1.6

Redgjørelse fra styret i Holmen og Landøen Vel vedrørende styremedlemmers kjøp av eiendom

Bakgrunn og konklusjon:

I forbindelse med Asker kommunes utarbeidelse av kommunedelsplan for Holmen og Slependen har Holmen og Landøen vels styre gitt sin tilslutning til etablering av en prosjektgruppe som skal se om ulike interesser knyttet til utbygging av Holmen kan forenes. Gruppen er initiert av tidligere velformann Karl Bønnhoff. Holmen og Landøen Vel har også etablert en styringsgruppe som skal vurdere innspillene fra prosjektgruppen før det fremlegges styret i Holmen og Landøen Vel. Hvis styret godkjenner forslaget vil det legges fram for Asker kommune - eventuelt publiseres.

Den 16. september 2011 kjøpte velstyrets medlemmer Olav Marius Øyehaug (leder) og Petter Hesselroth (styremedlem og styrets veisjef) en privat eiendom, nærmere bestemt Holmenåsen 4 på Nesbru. Denne eiendommen ligger i området som i tidligere forslag til kommunedelsplan for Holmen og Slependen ble foreslått utbygget tettere. Da det kan stilles spørsmål til disse medlemmenes habilitet i forbindelse med styrets behandling av saker relatert til denne og nærliggende eiendommer/ områder i forbindelse med vellets generelle syn på kommuneplanen for Holmen og Slependen har vellets styre besluttet at Olav Marius Øyehaug og Petter Hesselroth skal vurderes som innhabile i styrets behandling av spørsmål relatert til denne og tilstøtende eiendommer og ikke ha stemmerett.

Les hele her

September 2011

Holmen Slependen Utbygging - Kan ulike interesser samles om en videre fremdrift?

Bakgrunn

Asker kommune har avholdt en rekke informasjonsmøter om kommunedelplan Holmen-Slependen, folkemøter og ikke minst på de siste årsmøtene for Holmen og Landøen Vel. Engasjementet har vært enormt, mange av oss husker ikke minst det "stormende" folkemøtet på Torstad skole.

Motstanden er spesielt stor mot blokkbebyggelse i Holmenbukta, og forslagene ble etter sistnevnte møte forkastet/lagt på is av Asker kommune. De trafikale problemene tåler rett og slett ikke en betydelig befolknings og næringsvekst før ny E18 er på plass.

Holmen og Landøen Vel har i sitt siste medlemsblad nr. av VEL-MENT bedt fjorårets formann Karl Bønnhoff om å gjennomføre et intervju med Gretha Zogbaum om hennes bedrift. Det ble der også luftet en ide om å etablere en prosjektgruppe for Holmenbuktas utbygging. Gretha Zogbaum stilte seg positiv til en slik gruppe. Hun var også villig til å delta i gruppen. I dette dokumentet fremlegges også skriftlig, og iht. tidligere innspill fra HLVs styre, forslag til organisering og sammensetning av en slik prosjektgruppe. Forslaget er utarbeidet med sikte på at HLVs styre kan ta stilling til og eventuelt vedta forslagets enkelte deler.

Artikkelen er med bakgrunn i e-post fra Karl Bønnhoff, mottatt av styret i Holmen og Landøen Vel av 27.09.2011. Styret har stilt seg bak initiativet og gruppen.

Klikke her for å lese mer

Oktober 2010

Innlegg fra beboerne vedrørende Holmen utbyggingen

Asker kommune har store planer for Holmen-området. Vi er en gruppe bekymrede beboere som har satt oss godt inn i planene og går imot forslaget til denne brutale forandringen. Vi frykter at utvidelse av Holmensenteret, utfylling av bukta og bygging av blokker i strandsonen vil ødelegge Holmenområdet for all fremtid.

Under finner du flyer og dokument som vi bekymrede beboere har skrevet og distribuert til alle som bor i området.Støtter du oss i denne saken; gå inn på www.underskrift.no og søk på "Nei til Holmen Fjordby" og gi din signatur.

For å lese innlegget trykk her

30.09.2010

Holmen-Slependen utbyggingen, informasjonsmøte fra Asker kommune Torstad ungdomskole 30.sept.kl.19.00


Vi i Holmen og Landøen Vel anbefaler alle som kan å møte opp!

Det blir ikke ikke noe av massedeponiet på Syverstadjordet!


Asker Høyre har støttet Holmen og Landøen Vel, Høn Vel og aksjonsgruppen i denne upopulære saken.
Leder i Asker Høyre, Per Anders Owren(t.v.) skal sørge for at det ikke blir et massedeponi på Syverstadjordet ved Hvalstrand. Anne Cathrine Bugge Nicolaysen, leder av underskriftskampanjen og velformann fra Holmen og Landøen Vel er meget fornøyde. Dette viser hvor viktig det er å bruke vellene som talerør i slike saker, samhold gir styrke.

Høst 2010

Holmenutbyggingen Holmen og Vel sitt standpunkt


Vårt vel vet at meningene om utbyggingen er delte. Det har vært viktig for vellet først og fremst å sikre informasjon om hva som skjer. I den anledning har vi invitert til orientering på våre siste to årsmøter. Videre har det vært folkemøte i fjor høst hvor vi
inviterte og leverte ut invitasjon fra Asker kommune til alle beboere. Det alle er enige om er at den vanskelige trafikksituasjonen vi har i området ikke tåler trafikkøkning uten tiltak. Kommende årsmøte, 14.februar 2011 har ordfører Lene Conradi sammen med
sjefsarkitekt Tor Arne Midtbø og fagansvarlig for planen Kjell Seberg igjen sagt seg villige
til å komme.

Vi henviser også til Asker kommunes websider: www.asker.kommune.no

Holmen og Slependen kommunedelplanarbeid.

Vi inviterer herved vel-medlemmer til å sende inn sine tanker for eller imot utbyggingsplaner av holmenområdet for publisering i Vel-Ment eller våre websider. Maks 1 side med ev. bilder sendes email: kboennho@online.no. Vil vil også publisere innlegg på Holmen og Landøen Vel sin facebook.com side under diskusjoner. Her kan du også legge inn innlegg direkte om du ønsker det. For å finne våre facebook sider må du være registrert på facebook. Deretter søker du bare etter "Holmen og Landøen Vel" i søkefeltet og melder deg inn i gruppen.

Høst 2010

EN BY PÅ HOLMEN, HVEM ØNSKER DET?


Asker kommune har utarbeidet Kommunedelplan for området Holmen-Slependen. Deler av denne planen kalles "Holmenbyen" og omhandler bl.a. utbygging av Holmensenteret, forslag til løsning av trafikkproblemene samt bygging av 7-800 nye boligenheter i form av lav blokkbebyggelse. Dokumenter med kart og illustrasjoner ligger på Asker kommunes nettsider. Det er denne urbane og etter mitt skjønn brutale ombyggingen av Holmen til en by jeg vil kommentere her.


Jeg bor selv i området og kan bekrefte at Holmen er unikt. Med nær kontakt med sjøen er det en av Askers perler når det gjelder bade- og båtliv. Hyggelig villabebyggelse kombinert med skoler, idrettsanlegg, gartnerivirksomhet og båtslipp gjør området til et godt sted å bo.


Men Holmen har et betydelig forbedringspotensiale. Trafikkproblemene er svært store, og området skjemmes av tilfeldige og uestetiske løsninger. Vi trenger en plan som løser de trafikale problemene, og vi trenger en visjon og vilje til å gjøre området til et enda bedre sted å leve for oss som bor her.
Det er et faktum at Holmensenteret er en sterk pådriver i den planlagte utbyggingen. I et åpent møte for ca. tre år siden truet eiendomsutvikler Ole Falk Fredriksen på vegne av daværende eiere Steen og Strøm ASA med en "forslumming" av handlesenteret dersom det ikke fikk øket sitt kundegrunnlag, det vil si flere fastboende og flere tilreisende kunder. Det ble i Steen og Strøms regi utlyst arkitektkonkurranse for området, og selskapet sa seg den gang villige til å bekoste en del av utbygging av veinettet, forutsatt en betydelig utvidelse av senteret. Er det riktig at næringslivets aktører skal ha så mye makt?

Nå forligger planene. Handlesentret skal selvfølgelig utvides, nærmest flomme utover området og ned mot sjøen. Eiendommer eksproprieres. Tennishall og idrettsanlegg flyttes. Senteret må ha kundegrunnlag, må vite. Men trenger vi senteret? Vi kan jo allerede nesten gå tørrskodd fra Liertoppen til CC-vest!

I følge planene skal 7-800 nye boliger bygges ved Holmen. Blokkbebyggelsen er plassert som et blokkerende belte nær sjøen og Neselvens utløp.

Enkelte har hevdet at bygging av blokker med leiligheter vil komme oss som allerede bor i området til gode. I alderdommen vil mange ønske en lettstelt leilighet. Kanskje det. Men er det ikke uansvarlig og egoistisk å ødelegge et miljø for kommende generasjoner og all framtid for sin egen bekvemlighets skyld?

Men ikke minst: 7-800 nye boliger betyr anslagsvis 1500 flere biler (kommunens tall). I tillegg kommer trafikk til og fra kjøpesenteret. Er dette en god måte å begrense trafikken på?

La oss ha visjoner om å skape et flott, sjønært lokalsamfunn som vi og kommende generasjoner kan være stolte av! Se mot Vollen og kystkulturen. Gi oss hyggelige, trafikkskjermede møtesteder og grøntanlegg, sykkelstier, badeplasser og båtplasser. En hyggelig kafé og en god restaurant.

Få orden på biltrafikken, gjerne med rushtidsbommer hvis det kan løse de store trafikkproblemene. Legg de trafikkerte veiene lengst mulig vekk fra sjøsiden og bebyggelsen. Vi trenger trygge, naturnære gang- og sykkelveier. Der det er hyggelig å gå, kjører vi mindre bil.

07.09.2009

Folkemøte om Holmenutbyggingen

Møte ble ledet av ordfører Lene Conradi sammen med sjefsarkitekt Arne Midtbø og fagansvarlig for planen Kjell Seberg. Ansvarlig for arrangementet var Asker Høyre i samarbeid med Holmen IF og berørte vel (i hovedsak vårt vel). Oppslutningen om møte på Hofstad skole overgikk alle forventninger med hele 120 som møtte opp. Planleggerne har lagt vekt på den langsiktige utvikling dvs.5-20 år fremover. Skissen fra Steen og Strøm og Holmen Slipp ble også presentert. Det ble stilt mange spørsmål, mange av disse vil bli diskutert i videre høringsrunder i tiden fremover. Vi henviser også til Asker kommunes websider: www.asker.kommune.no Holmen og Slependen kommunedelplanarbeid.

Vi har videre invitert ordfører Lene Conradi til å oppdatere oss om det samme emne på vår neste generalforsamling 15. februar 2010

2009

Velkommen til folkemøte om Holmenutbyggingen Mandag 7. sept. kl.19 ledet av Ordfører Lene Conradi fra Høyre og Askers Administrasjon

Lurer du på hva som skjer med Holmen/Hofstads idrettsanlegg, shoppingsentra, boligutbygging, veier, trafikkforhold, badestrender og friområder i forbindelse med den planlagte Holmenutbyggingen? Kom på åpent folkemøte om Planen for Holmenutbyggingen på Hofstad skole 7. september kl.19-21. Hør hva Asker Kommunes ordfører og administrasjon har å presentere. Møtet arrangeres av Hofstad krets av Asker Høyre i samarbeid med Velforeningene og Holmen IF.

Sted: Gymsalen på Hofstad skole

Tid: Mandag 7. september kl.19-21

Gratis folkemøte med servering av kaffe - Les mer her

16.01.2008

16.01.2008 I brev av 25.11.2007 ble HLV tilsendt planprogrammet for ovennevnte delplan. Siden er det blitt holdt et godt besøkt informasjonsmøte på Landøya undomsskole. HLV har avgitt følgende uttalelse til selve planprosessen:

Skrekk og gru! Slik vil vi ikke ha det på Fekjan

09.10.2007

Kommuneplanen for 2007-2020 vedtatt

Kommunestyret vedtok i møte 12. juni 2007 kommuneplanen for Asker 2007-2020. Det er begrenset hva planen omhandler vårt velområde. Fjordbyen Holmen er et prosjekt på 10-30 års sikt men det sies at deler av prosjektet kan gjennomføres tidligere ved privat finansiering. Utarbeiding av delplan for Slependen-Billingstad-Holmen startes opp dette året og vil være ferdig om 2-3 år. Området som planarbeidet omfatter kan du se på kartet til venstre. Den store utfordringen i dette planarbeidet er å løse trafikkforholdene. Bl.a. er det sentralt å føre trafikken fra Slemmestadveien utenom Holmen og få bort gjennomgangstrafikken på Fekjan. HLV vil være en aktiv deltaker i denne prosessen.


2007

Kommuneplanen for Asker 2007-2020

HLV har avgitt høringsuttalelse i forbindelde med revisjonen av kommuneplanen for Asker. Vi er opptatt av at trafikksituasjonen i Holmenområdet bedres, at fritids og idrettsanleggene forblir ubeskåret, at vi får et levedyktig og ikke altfor stort kjøpesenter med servicefunksjoner, at det legges tilrette for boligbygging og at det ryddes opp i strandområdene.