HLV Veilag

Innbetaling til veilaget gjøres på konto 1644.34.02881

Holmen og Landøen vel (HLV) etablerte i 2006 et eget veilag (HLVV) for alle de felles adkomstveiene innen velområdet som ikke er kommunens ansvar å vedlikeholde. Disse veiene omtales som vel-veier, og de som har eiendommer som grenser inn til disse veiene, være medlem av veilaget. Hver vel-vei har en veiansvarlig utpekt av dem som sogner til velveien, og de er den første du kan kontakte dersom det er forhold du ønsker å ta opp vedr. velveien. I veilagets vedtekter fremgår forpliktelsene til medlemmene, de veiansvarlige og veilagets styre.

Alle som sogner til aktuelle deler av disse veiene, skal være medlem av veilaget HLVV, og alle er forpliktet til å betale kontingent til veilaget. Det fremgår av regnskapet hva pengene benyttes til. Men for alle innen velområdet er det greit å være klar over at f.eks. strøing av vel-veiene er en kostnad som kun dekkes av veilagets medlemmer, selv om alle som benytter veien, f.eks. Fjellstadveien/-bakken, nyter godt av at bakken er strødd. Det koster ca. kr 8 000 hver gang veilagets ansvarlige ber om at vel-veiene blir strødd.

HLV har valgt at styret for vellet også fungerer som styre for veilaget HLVV, og veilagets administrasjons-kostnader er godtgjørelse til HLVs styre for det som de gjør for veilaget. Styret skal bl.a. lede drift av velveiene og utarbeide arbeidsplan for veilaget i tillegg til ordnet regnskap, revisjon og budsjett for kommende år. For 2016 er det planlagt å gjennomgå alle velveiene bla. med sikte på nødvendig vedlikehold og vurdering av mulighet for kommunal overtakelse av ansvar for årlig vedlikehold.

Veiansvarlig for de ulike velveiene skal være styrets kontaktpunkt og holde oversikt over medlemmer eller oppsittere i de ulike velveiene, slik at bl.a. veilaget får krevd inn årsavgiften. Alle medlemmene plikter å betale årlig avgift som er lik for alle, uansett hvor mange i husstanden som benytter veien eller hvor i veien eller hvilken vei du bor i. Dersom medlemmet ikke følger Veilagets vedtekter eller avgiften ikke betales inn, kan styret iverksette misligholdssanksjoner. Kontingenten er kr 1 100,-/år.

Velveier med veiansvarlige

VEI

VEIANSVARLIG

ADRESSE

TELEFEON

E-POST

Ravensborgveien 16-36Tom SnedalRavensborgveien 36

401 60 517

401 60 517
tsnedal@yahoo.com
Dalslia 29, 31, 33, 35,38,40Hans Egil HaugDalslia 35952 58 149haug@getmail.no
Fekjan 8-16, 30Gunnar PeturssonFekjan 8917 14 084regina.hansen@hotmail.com
FjellstadveienErik UrdalFjellstadveien 16 B950 63 295urdal.erik@gmail.com
Gartnerveien 6 - 9 (gren mot Dalslia)
Finn Kristiansen
 
951 43 478
 
HolmenåsenKåre KuråsHolmenåsen 14 B
992 10 359
kaare@topaasoghaug.no
Hvalsodden

Pernille Undseth

Hvalsodden 27952 47 501pernille.undseth@gmail.com
LandøystrandaJan HolmeLandøyveien 67930 27 568jan.holme@dnvgl.com
     
Nesbukta 23,35,37A,39,41Morten ThorsrudNesbukta 3966 98 28 00morten.thorsrud@if.no
Nesbukta 21,25,29,31,33    
Norderhaug

Knut Nyfløtsen

Norderhaug 10924 63 200knyflot@broadpark.no
Torstadbakken 1-21, 25Jarle ØienTorstadbakken 9

917 89 456

jaroien@broadpark.no
Torstadåsen 28-40, 41-55, 42-46 og 58Odd-Roar TrapnesTorstadåsen 55907 91 582BTRAPNES@online.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du behov for å kontakte Veilaget om brøyting, strøing, vedlikehold etc. tar du kontakt med den lokale veiansvarlige.                      

                        Vedtekter for Holmen og Landøen Vels veilag

                                                                    Vedtatt på årsmøte 06.03.2006

 

§1 Bakgrunn, formål og prinsipper

Når privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommer, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett (heretter kalt Hefter), å holde veien i forsvarlig og brukbar stand. Hefterne utgjør etter vegloven automatisk et veilag, og de kan organisere dette slik de finner det hensiktsmessig.

Holmen og Landøen Vels Veilag (Velveilaget) skal stå for den daglige driften av de private veiene som fremgår av § 2, på de vilkår som fremkommer av disse vedtektene. Velveilaget skal sørge for at veien er i forsvarlig og brukelig stand bl.a. ved å sørge for vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veiene. Velveilaget skal også kreve inn avgifter til dekning av Velveilagets utgifter, og søke kommunen om støtte til drift og vedlikehold av veiene.

§ 2 Veier omfattet av Velveilaget

Velveilaget omfatter veistrekningene omtalt vedlegg 1 til vedtektene (nedenfor benevnt "Veiene").

Hver Vei kan meldes ut av Velveilaget ved flertallsavgjørelse blant de bruksberettigede til den aktuelle veien. I tillegg kan årsmøtet ved flertallsbeslutning beslutte at en Vei ikke lenger skal være med i Velveilaget. Også Velveilagets styre kan, etter forutgående skriftlig varsel, beslutte dette hvis særlige grunner taler for det, f.eks. hvis Veien ikke overholder sine plikter etter disse vedtektene, herunder pliktene som følger av § 3. Et slikt vedtak fra styret må fremlegges for neste årsmøte for godkjenning.

§ 3 Veiansvarlig

Hver Vei skal til enhver tid ha en Veiansvarlig og en Varaveiansvarlig (nedenfor i fellesskap omtalt som "Veiansvarlig"). Hver Vei forestår valg av sin Veiansvarlig ved flertallsbeslutning blant Medlemmene, og skal skriftlig meddele styret hvem som er valgt.

Veiansvarlig har et særskilt ansvar for Veien, og skal herunder:

- være styrets hovedkontaktpunkt mot den enkelte Veien, og har myndighet og fullmakt til å representere den enkelte Veien overfor styret i spørsmål som reguleres av disse vedtektene,

- holde oversikt over hvem som til enhver tid er Medlem iht. § 4og bistå styret med å holde vedlegg 2 til vedtektene oppdatert,

- holde Veiens Medlemmer oppdatert på Velveilagets virksomhet, herunder ved å gi nye Medlemmer kopi av Velveilagets vedtekter, og gjøre Medlemmene oppmerksom på at alternativet til å følge disse er at Veien må organisere et eget, særskilt veilag,

- avholde dugnad for Veien iht. § 17,

- overvåke bruk av veiene iht. § 18,

- melde inn særskilte vedlikeholdsbehov til styret,

- melde inn forslag til tiltak i forbindelse med sommervedlikehold (utbedring av hull i veien o.l.), samt koordinere innsamling av Medlemmenes egenbidrag i forbindelse med slikt vedlikehold,

- ved behov bistå styret med inndrivelse av veiavgift fra de enkelte Medlemmene,

- delta i årsmøter,

- holde styret oppdatert på forhold som vedrører Veien,

- forestå andre oppgaver som pålegges av styret, og følge styrets instrukser om hvordan oppgaver skal utføres.

§ 4 Medlemskap

Alle som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst via Veiene, eller som eier andel av Veiene, er Medlemmer av Velveilaget, og er bundet av Velveilagets vedtekter.

Som ett Medlem i relasjon til reglene om årsavgift og stemmerett regnes hver juridiske enhet (gnr. og bnr. eller snr., evt. andelslagsnummer) med tilknyttet boenhet. Ved usikkerhet knyttet til hva som skal regnes som ett Medlem avgjøres denne av styret. Hvis styret finner behov for det, kan styret også beslutte at én juridisk enhet skal regnes for å ha flere enn ett Medlem, f.eks. om den juridiske enheten inneholder flere husstander. Hvert Medlem skal til enhver tid ha én kontaktperson, og må påse at Veiansvarlige er orientert om hvem dette er og at dette også fremgår av vedlegg 2.

En oversikt over Velveilagets Medlemmer med Veiansvarlige for den enkelte Vei utgjør vedlegg 2 til vedtektene. Denne holdes løpende oppdatert av styret i samarbeid med Veiansvarlige.

Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Om styret finner dette ønskelig, for eksempel ved langtidsutleie, kan styret holde brukeren av eiendommen ansvarlig for avgifter.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen sokner til Veien, blir også den nye parsellen Medlem i Velveilaget.

Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som Velveilaget er interessert i å ha som medlemmer. Søknad sendes Velveilagets styre. Nytt medlem etter dette ledd må godkjennes av Velveilagets årsmøte.

Velveilagets Medlemmer forutsettes å betale medlemskontingent til Holmen og Landøen Vel, dog slik at unnlatt betaling ikke regnes som mislighold av disse vedtektene.

§ 5 Regnskaps- og arbeidsår

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.

§ 6 Innkalling til årsmøte

Årsmøtet kalles inn av styret. Senest to uker før årsmøtet skal styret sende melding til Medlemmene om dag, dato, sted og klokkeslett for årsmøtet. Innkallingen skal også inneholde saksliste, styrets årsberetning, regnskap, budsjettforslag samt forslag som er kommet inn. Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Forslag fra Medlemmene må være mottatt av styret før 15. januar for å bli votert over på årsmøtet. Styret skal bekrefte mottaket av forslag.

§ 7 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er Velveilagets overordnede organ.

Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år innen utløpet av mars, straks etter Holmen og Landøens Vels generalforsamling. Bare Medlemmer i Velveilaget har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Medlemmene kan bare stemme ved personlig fremmøte. Årsmøtet er vedtaksdyktig uansett antall møtende.

Årsmøtet skal treffe beslutninger i følgende saker:

1. Velge ordstyrer.

2. Velge protokollfører.

3. Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste.

4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal underskrive protokollen.

5. Behandle årsmeldingen fra styret.

6. Behandle arbeidsplan.

7. Behandle revidert regnskap og budsjettforslag.

8. Fastsette medlemsavgiftens størrelse samt eventuelle andre avgifter.

9. Fastsette godtgjørelse til styret.

10. Behandle innkomne saker.

11. Velge styreleder. Velge styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg.

12. Velge 2 revisorer.

13. Velge valgkomité.

14. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av styrelederen og to av medlemmene som er valgt på møtet.

§ 8 Avstemming

Hvert Medlem iht. § 4andre ledd har én stemme. Uenighet om hvem som stemmer for en eiendom avgjøres av årsmøtets ordstyrer.

For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer fra de fremmøtte). Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Avstemming skal skje skriftlig dersom et av de fremmøtte Medlemmene krever det. Ved skriftlig valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 20 Medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om slikt årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes snarest mulig og innen fire uker etter at skriftlig krav om dette er fremsatt for styret. Reglene om ordinært årsmøte gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 10 Styret

Årsmøtet skal velge et styre for Velveilaget.

§ 11 Styrets sammensetning

Årsmøtet i Velveilaget kan bestemme at styret for Velveilaget skal være det samme som styret i Holmen og Landøen Vel, forutsatt at dette styret ikke har reservert seg mot å utgjøre styret i Velveilaget.

Hvis årsmøtet ikke treffer slik beslutning som nevnt i første ledd skal styret ha fire medlemmer og tre vararepresentanter.

Styreleder velges hvert år. De øvrige representantene blir valgt for to år av gangen. Etter det første året er to av styremedlemmene på valg. Dersom ikke to av styremedlemmene stiller styreplassen til rådighet, treffes avgjørelse ved loddtrekning.

Styret i Holmen og Landøen Vel har møterett på Velveilagets styremøter. Innkallingen til Velveilagets styremøter skal også sendes til styrelederen i Holmen og Landøen Vel. Holmen og Landøen Vel kan, når det anses å være nødvendig, innkalle styrerepresentant fra Velveilaget til sine styremøter.

§ 12 Styrets oppgaver

Etter retningslinjer gitt av årsmøtet, skal styret:

· Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte

· Sørge for ordnet regnskap og revisjon

· Utarbeide forslag til budsjett for Velveilaget

· Utarbeide forslag til arbeidsplan for Velveilaget

· Lede driften av Veiene, føre tilsyn med arbeid mv. i overensstemmelse med vedtektene, vedtak på årsmøte og godkjent budsjett og arbeidsplan

· Prioritere bruken av Veilagets midler i forhold til de enkelte Veienes behov

· Overvåke bruken av Veiene ved å føre nødvendig tilsyn med Veisjefene og sikre Velveilagets interesser overfor kommunen, herunder ved å påse at kommunalt godkjente gravearbeider forelegges Velveilaget

· Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veiene

· Gjøre innkjøp av utstyr eller tjenester som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver

· Hindre ufornuftig bruk av Veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, som for eksempel ved teleløsning og i regnperioder

· Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger mv. om bruk av Veiene

· Kreve innbetaling av avgifter og eventuelt tvangsinndrive disse, eventuelt ved bruk av faktoringselskap e.l.

· Sette i verk misligholdssanksjoner etter vedtektene §18

· Tvangsinndrive krav i medhold til veiloven §59 dersom dette er i Velveilagets interesse

· Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret

· Sette bort oppgaver til Veiansvarlige, forretningsfører eller andre og gi nødvendige instrukser om hvordan oppgavene skal utføres

Regnskap og budsjettforslag skal foreligge i tide til at dette kan brukes som grunnlag for søknad om eventuelle bevilgninger m.v. og senest innen 1. februar hvert år.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av minst to av styrets medlemmer. Protokollen skal være tilgjengelig for alle Medlemmer i Velveilaget. Protokollen skal også oversendes styret i Holmen og Landøen Vel.

§ 13 Avstemming

Styret er vedtaksdyktig når minst to av styrets medlemmer er tilstede.

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Når bare to av styrets medlemmer er tilstede, treffes beslutning bare ved enstemmighet.

§ 14 Styrelederens kompetanse

Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal holde styret underrettet om slike avgjørelser.

§ 15 Veiavgift

Hvert Medlem er pliktig til å betale årlig avgift til Velveilaget iht. tilsendt giro.

Avgiften fastsettes av årsmøtet på bakgrunn av påløpte og fremtidige utgifter Velveilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold, utbedringer eller lignende, og til administrasjon.

Velveilagets styre kan ved behov vedta ekstraordinære avgifter.

§ 16 Særavgift for ekstraordinær bruk av veien

Dersom et Medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene, eller i strid med pålegg fra årsmøte, eller fra styret, kan styret gi dispensasjon til slik bruk, eventuelt mot en særlig avgift, jf. §17.

§ 17 Dugnadsplikt

Medlemmene er pliktig til å delta på dugnader som styret eller Veiansvarlige innkaller til. Slik innkalling må være sendt til Medlemmene senest to uker før dugnaden skal skje.

Medlemmer som ikke møter på dugnad kan pålegges å betale en dugnadsavgift til Velveilaget. Denne fastsettes av styret eller Veiansvarlige fra gang til gang.

§ 18 Bruk av Veiene

Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter.

Ved bygging av bolig/hytte, utvidelse av eksisterende bebyggelse, større rehabiliterings og/eller anleggsarbeid, skal eier av medlemseiendom i Velveilaget melde fra om dette til Veiansvarlige. Det skal foretas befaring av veien(e) før og etter arbeidet igangsettes og når arbeidet er ferdig.

Før arbeid igangsettes betales det inn et depositum fastsatt etter styrets, eventuelt Veiansvarliges, skjønn.

For å forebygge mulige tvister, er det en fordel at veien(e) fotograferes ved befaringene før og etter arbeidene. Både utbygger og Veiansvarlige, eventuelt representant for styret, skal være tilstede ved befaringen. Slitasje og eventuelle skader på veien(e) utbedres og dekkes av utbygger. Er kostnadene mindre enn depositumet, refunderes det overskytende til utbygger.

§ 19 Sanksjoner ved Medlemmers mislighold

For det tilfelle at noen av Velveilagets Medlemmer misligholder lagets vedtekter eller pålegg fra årsmøtet, styret eller Veiansvarlige, f.eks. ved ikke å betale avgiften, kan styret iverksette misligholdssanksjoner. Styret kan bl.a. ilegge Medlemmet ekstraordinær avgift/ "bot" og tvangsinndrive denne.

§ 20 Ansvar for skade på veiene

Medlemmer og andre som bruker veiene er personlig ansvarlig for skader de påfører veiene.

Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen rimelig tid eller innen en frist som er gitt av styret, kan styret sørge for utført utbedring for Medlemmets/brukerens regning.

§ 21 Utmelding

Medlemmer har ikke adgang til å melde seg ut av Velveilaget. De enkelte Veiene kan meldes ut iht. § 2.

§ 22 Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre disse vedtektene ved 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 23 Forholdet til veiloven

Veiloven av 21. juni 1963 nr. 23 supplerer og utfyller disse vedtektene. Ved eventuell motstrid går vedtektene foran veiloven.

§ 24 Forhold til Holmen og Landøens Vels tidligere forvaltning av veiene

Holmen og Landøens Vels Veilag overtar etter sin stiftelse alle de oppgaver og plikter som Holmen og Landøen Vel tidligere har hatt i tilknytning til forvaltning av Veiene. Ved eventuell oppløsning/nedleggelse av Velveilaget, tilfaller Velveilagets midler Holmen og Landøen Vel.

Nesbru, 06.03.2006

Kriterier for kommunal overtakelse av velveier

Kriterierier som må være oppfylt om veien i det hele tatt skal vurderes overtatt (minst 100 meter, minst 5 boliger, åpen for alminnelig ferdsel, må kunne utløse boligbygging, må ha en viss standard (B2-standard))

Årsmøte i HLV Veilag

27.02.2012

Årsmelding for driftsåret 2011

Vel veier-endelig en ny giv for bedret standard og kommunal overtagelse! Etter 20 års "dvalesøvn" har Holmen og Landøen Vel fått i gang og lykkes med kommunal overtagelse av velveier.

Holmen og Landøen Vel har grunn til å juble 2010, YES WE CAN!!!

Som flere av Asker sine 27 vel har Holmen og Landøen Vel et eget veilag organisert som en del av vellet, men med eget oppnevnt styre og regnskap. Vellet organiserer sommer og vintervedlikehold, som omfatter veiut-bedringer og brøyting/strøing av veiene. Veilaget har egen veisjef, og Petter Hesselroth har arbeidet intenst med kommunal overtagelse.

I september ble Devikveien og Devikrabben overtatt av kommunen og nå Arvid Andresens vei. Disse veiene går da ut av vellets veilag.

Overtagelsen er en stor fordel for beboerne ved veien, da de slipper årlig avgift og oppfølging fra individuell veiansvarlig for sin vei. Investeringene er 50% subsidiert av kommunen vis a vis Asker Velforbund. Beboerne langs med en vei må altså dele den andre halvpart av total regning for oppgradering av veien. Teknisk etat avholder møte med vellet og vei-ansvarlig for å avklare hva som må gjøres. Hele fremdriften videre følges opp av veisjef i vellet, vei-ansvarlig og andre som blir med i opparbeidelses prosjektet.

Fremdriften for klargjøring av arbeidet er omfattende, ikke minst grunnavståelser gir interessante aspekter, hvem eier hva? Det dukker opp problemstillinger som gjør "slektsforskning" til dels nødvendig. Enkelte ganger gjenlever ingen eiere nå av noen kvadratmeter i eller langs veien. Vellet har derfor tatt seg bryet med å utvikle en fremdriftsbeskrivelse for å hjelpe andre vel som måtte komme på liknende tanker.

Et forslag til Asker kommune er derfor: Når reguleringsplaner iverksettes, innlemm veier og parseller som er del av planen snarest (vederlagsfritt gjelder stort sett) slik at etterslekten slipper uklare juridiske og tidkrevende oppgaver.

Å få alle beboere langs en vei til å bli enige kan by på utfordringer ikke minst av personlig karakter, "min grense-min port-mitt tre-min kjære busk-osv. Dele regning likt? Kanskje bruker man lite av veien-men en god vei øker verdien av boligen, og det må eierne ikke glemme.

Alle beboere må signere på bekreftelse om at de vil betale sin andel av utbedringskostnadene (før vi vet hva dette eksakt vil utgjøre)
Alle beboere og hjemmelshavere må signere på at de frasier seg bruksrett til sin veigrunn

Høst 2010

Når alt det formelle er på plass og velforbundet har innvilget sitt støttebeløp, må beboernes andel innbetales på konto før arbeider kan bestilles hos valgt enteprenør.
Velforbundet utbetaler støttebeløp først når veien er overtatt av kommunen. Dette krever en mellomfinansiering som vellet har påtatt seg å gjøre.

3 veier har vi lykkes med, takket være godt samarbeid mellom Asker kommune-Velforbund-Veiansvarlige-Holmen og Landøen Vel-og ikke minst forståelsesfulle grunneiere som har sett fordelen og gleden av at deres vei har blitt kommunal.(Foto) Bilde av arbeidsteamet for Arvid Andresens vei ved siste møte for godkjenning av veien for kommunal overtagelse.

Mai 2010

Holmen og Landøen Vel Veilag raskere enn kommunen med asfaltering av hull i veien.

Vår nye veisjef Petter Hesselroth sjekker vel utført arbeide i Arvid Andresens vei.

Brøytekontrakt med Østmoen fornyet

06.03.2006

Veilag er opprettet Iterimsstyret i veilaget. f.v. Magne Bjørkenes, Olav Marius Øyehaug, Hans Aase og Kåre Kurås.

På stiftelsesmøtet i Holmen og Landøen Vels veilag 6. mars ble det enstemmig vedtatt å etablere veilaget. Det har vært full oppslutning fra oppsitterne ved velveiene og nærmere 200 har hittil undertegnet medlemsskappapirene. Noen har vært bortreist. Styret i Vellet ble valgt til styre for veilaget. Budsjettforslaget ble vedtatt med en medlemskapkontingent på kr. 425 i 2006. Innbetalingsblankett blir sendt ut til medlemmene.Referat fra stiftelsesmøte

24.04.2006 Driftsmøte i veilaget

Veilaget hadde sitt første driftsmøte den 24. april for primært å diskutere sommervedlikeholdet. De fleste veiansvarlige var tilstde, det samme var veisjefen og kassereren i Vellet. Det ble bl.a. besluttet å sløyfe maskinfeiing av velveiene i år da det hadde vært lite strøing siste vinter.

Referat fra driftsmøte

Brøytekontrakt med Østmoen fornyet

Østmoen var den som kom best ut når det gjaldt brøytekontrakten for 2007/2008. Vi fikk inn tilbud fra andre brøyere også men Østmoen var den som var lavest i pris.

05.03.2006

Årsmøte i veilaget

Det ble holdt på Holmen Seniorsenter mandag 5. mars.

  • Årsmelding
  • Revidert regnskap

Referat fra møte

Veilag er opprettet

Iterimsstyret i veilaget. f.v. Magne Bjørkenes, Olav Marius Øyehaug, Hans Aase og Kåre Kurås.

24.04.2006

Driftsmøte i veilaget

Referat fra driftsmøte