Protokoll fra årsmøte i Holmen og Landøen Vel og Holmen og Landøen Veilag 5.3. 2018

Protokoll fra årsmøte i Holmen og Landøen Vel og Holmen og Landøen Veilag 5.3. 2018

Arkiv

Nyttårsfeiring 2013 på Holmenskjæret ble en knallsuksess!

Det var stor stemning blant de ca 600 fremmøtte.

  • stort og flott bål
  • Mellomstemt sang flere evergreens
  • store og små fikk varm gløgg fra bålet
  • fakler og sterneskudd
  • nyttårsbad for de varmblodige
  • fantastisk fyrverkeri som kveldens høydepunkt

Informasjon fra Asker kommune i forbindelse med grunnundersøkelser for E18 i sentrale Asker - Høn -Slependen

Bakgrunn og hensikt

I forbindelse med kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 i Asker vurderes nå alternativer for strekningen Høn-Slependen. I denne sammenheng er Multiconsult AS engasjert av Statens vegvesen for å gjøre grunnundersøkelser for de ulike trasealternativene.

Hovedhensikten med grunnundersøkelsene er å kartlegge løsmassesammensetning og dybde til berg slik at vi får et så komplett vurderingsgrunnlag som mulig i når de ulike alternativene skal beskrives.

Varsel om utførelse av grunnundersøkelser sendes ut pr. brev til potensielt berørte grunneiere i disse dager. Mange grunneiere får varsel, men det er ikke sikkert at alle som får varsel blir berørt av grunnundersøkelsene i denne omgang.

Hva skjer?

Geotekniske grunnundersøkelser foregår med beltegående borerigg, se bilder nedenfor. Med disse riggene kan vi utføre boringer (sonderinger) med automatisk registrering av informasjon som vi bruker til å tolke grunnforholdene. I tillegg har vi mulighet til å ta opp prøver fra grunnen som vi kan ta med inn til vårt laboratorium for videre analyser. Begge disse metodene vil bli brukt i dette prosjektet. Før boreriggen kommer til plassen vil det bli satt ut stikker som markerer punkter der det skal bores. Våre borledere vil ta kontakt med den enkelte grunneier før utførelse av boring. I mange tilfeller, dog ikke alltid, vil det være mulig å flytte noe på borpunkter dersom plasseringen medfører vesentlige ulemper.

I tillegg til selve grunnboringsaktiviteten vil det bli en god del aktivitet i forbindelse med landmålingsarbeider. I første omgang skal synlig berg i dagen måles inn og punkter for grunnboringer vil bli satt ut i form av trestikker.

Blir det noen ulemper?


Grunnboringsriggene går på gummibelter med stålkammer og våre dyktige operatører har lang erfaring i å betjene riggene på mest mulig skånsomt vis. Likevel kan det bli merker i asfalt og spor i gruslagte veger. Tilsådde områder/plenarealer kan få beltemerker, evt. noe oppriving av torv, men dette er normalt sett ikke et stort problem i vinterhalvåret. Sondering/boring og prøvetaking vil etterlate seg hull i bakken med diameter ca. 5-10 cm i overflaten. Disse hullene vil bli tettet igjen der de er synlige og/eller der det blir boret gjennom asfalt eller grusveier. Ta kontakt med ansvarlig for grunnundersøkelsene og/eller våre feltmannskaper dersom det er behov for spesielle hensyn eller dersom det har oppstått skader som må rettes opp.

Når skjer det?

Vi skal i gang med grunnboringer i området i løpet av november 2013. Det første som skjer er innmålingsarbeider og utsetting av trestikker for å markere borpunkter. Dette arbeidet starter opp i uke 48/2013. Arbeidene vil etter planen pågå i perioden november 2013-januar 2014. Det kan bli aktuelt med utvidelser av undersøkelsesomfanget slik at utførelsesperioden kan bli forlenget.

Hvem kan kontaktes?

Ansvarlig for grunnundersøkelser hos Multiconsult:

Odd Arne Fauskerud

E-post: oaf@multiconsult.no

Telefon: 920 15 823

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med berørte grunneiere. Oversikt over grunnboringene Eiendomskart

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

92 01 58 23

20.10.2012

Vellykket 100årsjubileum ble avholdt på Holmen Fjordhotell 20. oktober 2012.

Du kan lese mer om selskapet i Velment 4 for 2012. Ordføreren holdt en fin tale som også gir en del historisk informasjon. Du kan lese talen her.

27.2.2012 Folkemøte og årsmøte

Kl. 18:00: Asker kommune v/ bl.a. ordfører Lene Conradi oppdaterer vellets medlemmer om planarbeidet for Holmen/Slependen, herunder planene for utvidet trasé for E18 gjennom vårt vel, se bakgrunnsinformasjon på www.holmenoglandøenvel.no.

I forlengelsen av ovennevnte, og før årsmøtet tar til, vil det bli gitt en redegjørelse for vellets prosjektgruppe for drøftelse av utbyggingsspørsmål i velområdet.

Ca. kl. 19:30 Vellets generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av protokollfører
3. Godkjennelse av innkallingen og saksliste
4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal underskrive protokollen
5. Behandle årsberetning fra styret
6. Behandle revidert regnskap og budsjettforslag
7. Fastsette medlemsavgiftens størrelse samt eventuelle andre avgifter
8. Fastsette godtgjørelse til styret
9. Behandle innkomne saker
10. Vedtektsendringer
11. Valg av styreleder. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter som er på valg
12. Valg av 2 revisorer
13. Valg av valgkomité

Årsberetning, regnskap/budsjett og valgkomiteens innstilling følger innkallingen og distribueres til samtlige husstander.
Årsmøte i veilaget føler direkte etter Generalforsamlingen i vellet.
Årsberetning for Holmen og Landøen Vel for 2011 kan leses her
Regnskap (2010 og 2011) og Budsjett (2012) kan leses her
Årsberetning for Holmen og Landøen Vel Veilag for 2011 kan leses her eller på veilagets egne sider.

Holmendagen 2011 lørdag 18.juni (11:00-16:00) Den gamle tradisjon med Holmendagen, fra slutten av 1950 tallet, ble videreført i 2007/2008/2009/2010. Dette er en aktivitetsdag for store og små som Holmen Senter, ulike næringsvirksomheter, foreninger, idrettslag og vellet går sammen om å arrangere. Sett av dagen og kom innom. Les mer om Holmendagen her Noen av aktivitene er: - Vandring inne i baller i basseng/ "gå på vannet" - Bytte/ salg av gamle leker og ting (Les mer om Barnas Marked her) - Mellom-Blæs spiller - Ridning og dyr - Uteboder for forretningene på Holmen Senter - El.bil utstilling - Innsammling av penger til lekestativer på Holmenskjæret (Les mer her) 11.10.2010 Vellykket medlemsmøte i Holmen og Landøen Vel Ca.40 deltagere kom til vårt møte. Sølvi Haugedal fra Asker kommune snakket om det nye kildesorteringssystemet og mange gode spørsmå har blitt besvart. Vårt vel sitt brev med merknader til Holmen - Slependen utbyggingsplanene ble akseptert av alle tilstedeværende. Dette brev er levert på servicetorget 12.oktober med kopi til vår ordfører Lene Conradi. Brevet er videre oversendt til Asker og Bærums Budstikke. Møte ble engasjerende og Kjell Seberg fra Asker kommune, samt Tore Staver fra Asker Veforbund kom for å stille seg til rådighet for eventuele spørsmål. Holmen og Landøen Vel takker våre medlemmer for godt fremmøte. I den senere tid er det kommet mange innbetalinger til medlemskap,flere og flere erkjenner hvor viktig vårt vel er for å stå sammen i viktige saker som berører oss.

09.05.2010

DUGNAD HOLMENSKJÆRET VELLYKKET GJENNOMFØRT SØNDAG 9.MAI

Formannen serverte boller og brus.

Endelig fikk vi ryddet det irriterende steiene på sanden som har plaget mange i en årrekke.

Gressplenen så ut som tv opptak fra fotball takket være den flotte jobben Birger gjorde med feiemaskinen.

Store og små plukket papir, engangsgriller, kull, bokser, småsten, småkvist og fylte opp sekker.

En trivel dag for de fremmøtte for å lage et triveligere holmenskjæret før 17.mai.

Vi takker for VEL BLÅST!

Mai 2010

"Rusken" aksjonen ble gjennomført med nesten doblet volum i forhold til ifjor.

Vi er glade for oppslutningen vårt populære tiltak har fått selvom vi får en betydelig ekstraregning.

Pga feil med bilen, ble deler av vellet først tømt lørdag 24.04. Det ble desverre notert at på noen adresser var det lagt frem kvist som ikke var bunnet sammen og alt for lange til å ta med. Disse ble dermed ikke hentet. Vi har også fått noen tilbakemeldinger på hvorfor sekkene ble skåret istykker og etterlatt - grunnen til dette er at vi henter kun hageavfall og ikke plast og dersom sekkene ikke enkelt lar seg tømme, må vi desverre åpne de med kniv for å spare tid og fingre.


For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at din medemskontingent bl.a. blir brukt til dette tiltaket,
Holmen og Landøen Vel dekker altså hele regningen. Vi minner derfor om at svært mange
foreløpig ikke har innbetalt kontingenten.

Vi oppfordrer alle til snarest å innbetale kr.250,- for husstander og kr.125,- for leietakere
til konto 16440825803
Holmen og Landøen Vel
Postboks 27
1378 Nesbru

Husk å påføre ditt navn og adresse på giroen.Be gjerne også dine naboer om å melde seg inn!

15.2.2010

Generalforsamling i Holmen og Landøen Vel samt årsmøte i Holmen og Landøen Vel Veilag 15.2.2010

Generalforsamlingen ble holdt 15. februar på Holmen Seniorsenter. Hele 48 medlemmer møtte til tross for at vinterolympiaden var i gang. Medlemskontingenten settes til kr. 250 for huseiere og kr. 125 for leietakere. For veilaget bibeholdes kontingenten til kr.600 da tilskuddene fra Asker kommune er kuttet betydelig.

Valgene og etterfølgende konstituerende styremøte:


Karl Bønnhoff, formann,
Sandro Padoin
Petter Hesselroth veisjef
Trond Svensen, nestformann og kasserer
Kari Skjetne, sekretær
Tore Hansen, styremedlem
Ole Christian Lappen, styremedlem
Varamedlemmer:
Unni Øiseth,
Olav Marius Øyehaug
Knut-Frode Lid
Revisorer:
Jon Hønsi
Anne Holmen
Valgkomite:

Kåre Kurås
Berit Gyhagen
Jan Yngvar Øhrn

13.09.2009


HOLMENDAGEN 2009 - EN UBETINGET SUKSESS

Her kan du se noen bilder fra Holmendagen 2009!

I forbindelse med Holmendagen på lørdag, loddet vellet ut en elektrisk 4-hjulingen, 2 flotte dartskiver samt 13 Disney figurer. Total ble det delt ut 16 premier til forskjellige vinner. Alle premiene er overlevert de heldige! Vi klarte å få ett overskudd og dette går i sin helhet til mer sand på Holmenskjæret.

Du kan også se bildene fra Budstikka om om du klikker her. Vi er ikke ansvarlig for innhold på eksterne linker

16.2.2009

Generalforsamlingen Holmen og Landøen Vel 16.februar 2009

Generalforsamlingen ble holdt 16. februar på Holmen Seniorsenter. Omlag 40 medlemmer møtte. Det fremkom enkelte spørsmål til årsmeldingen: Benker til Sonjastranden, samt adkomst til denne og rekkverk ned Torstadåsen. Vi arbeider med et underskudd på kr.18 000 om badetrapp på Holmenskjæret realiseres.

Medlemskontingenten på kr. 200 for huseiere og kr. 100 for leietakere opprettholdes.For veilaget økes kontingenten til kr.600 da tilskuddene fra Asker kommune er kuttet med 40%.

Holmendagen 2009

Den gamle tradisjon med Holmendagen, fra slutten av 1950 tallet, ble videreført i 2007/2008. Dette er en aktivitetsdag for store og små som Holmen Senter, ulike næringsvirksomheter, foreninger, idrettslag og vellet går sammen om å arrangere.

les mer

Planer for Fjordbyen Holmen

LPO Arkitekter gikk seirende ut av arkitektkonkurransen Steen&Strøm hadde arrangert for vidreutvikling av Holmensenteret og områdene rundt. Det og de andre forslagene ble presentert på et godt besøkt medlemsmøte i HLV den 4.12. Jurydokumentet kan du få opp ved å klikke på bilagene.

Arkitektkonkurranse 1

Arkitektkonkurranse 2

Planer for fjordbyen Holmen


10.3 2008

Generalforsamlingen 10. mars 2008

11.03.2008 Rundt 50 medlemmer hadde møtt opp på Generalforsamlingen. Under gjennomgangen av årsberetningen ble det fra salen rettet enkelte kritiske bemerkninger til Vellets høringsuttalelse til kommuneplanen. Styret høstet også ros for sitt arbeide. Jan Yngvar Øhrn ble valgt til ny formann. Etter den formelle delen holdt Jan Martin Larsen et interessant kåseri om Saltproduksjon i Asker gjennom 1000 år.

Kommunal overtagelse av veier

Etter påtrykk fra Asker Velforbund er nå poltitikerne i Asker kommet på banen når det gjelder kommunal overtakelse av velveier. Komite 3 behandlet i vår saken og ba administrasjonen komme med en oversikt over velveier som hadde tilstrekkelig standard til å bli overtatt, såkalt kategori 1 veier, og angi hvilke kostnader dette vil innebære for kommunen. (Under Veilag finner du en oversikt over hvilke kritereier som gjelder for de ulike kategorier). I følge Torkel Løfsgård i kommunen håper de å ha dette klart for politisk behandling til sommeren. Siste gangen kommunen overtok velveier var i begynnelsen av 1990-tallet.

Kommunal overtagelse av velveier

Status velveier

Desember 2007

Fekjan - Et trafikkmarerittAv Dr. Gunnar Pétursson M.D. lege, ortopedisk kirurgisk avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus Department of Orthopedy Veiansvarlig HLV veilag, Fekjan

12.11.2007 Vi har nå i over 4 år kritisert Asker kommune, Vegvesenet og politiet i Asker for å ikke gjøre noe i henhold til trafikksikkerhet på Rv. 201. Svarene vi har fått har vært dårlige og uten noe godt grunnlag. Vi mener at alle som vi har vært i kontakt med har håndtert saken dårlig.

Saken er:

Rv. 201 er en av det mest trafikkulykke utsatte veiene i Asker. I følge ny trafikksikkerhetsplan, utarbeidet av Asker kommune, er 3 av de 6 mest ulykkeutsatte strekningene i Asker kommune på denne strekningen.

I følge opplysninger fra Vegvesenet er det 36 ulykker i dette område fra 1998 til 2005. Av det 36 var 1 dødsulykke hvor en voksen person ble påkjørt i fotgjengerfelt og 2 alvorlige ulykker (1 mc. ulykke og 1 gående trafikkant).
Debatt Fekjan trafikk

Holmendagen 2007

Det var stor oppslutning om Holmendagen 2007 som HLV hadde tatt initiativet til å ta opp igjen.

Holmendagen 2007

Russen og Holmenskjæret

Basert på flere års erfaring var Vellet imot at russen skulle få parkere sine russebusser på Holmenskjæret i år. 17mai-komiteen ga de likevel tillatelse til det og til vår store lettelse gikk det bra i år. Styret var derfor enig i at vi burde gi russen ros for sin oppførsel i år i form av et innlegg i Budstikka. Det ble fulgt opp av en redaksjonell artikkel i avisen.

Russen og Holmenskjæret

Ruskenaksjonen 2006

Etter et års opphold vil vi i år igjen gjennomføre en Rusken-aksjon andre uken i mai. Her noen opplysninger:

Hageavfall hentes med komprimatorbil i uke 19 (8-14. mai)

Ruskenaksjonen 2006

Generalforsamling 2006

Rundt 40 medlemmer møtte opp på Generalforsamlingen på Seniorsenteret. Under behandlingen av årsrapporten ble det fra oppsittere i Dalslia/Gartnerveien klaget over fortsatt støy og forurensning fra E18. Vellet vil fortsatt forfølge denne saken. Kontingenten ble satt ned til kr. 200 for huseiere og kr. 100 for leieboere. Regnskap og budsjett ble vedtatt som foreslått. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt.

Generalforsamling 2006

Årsberetning for 2005

Orienteringsmøte veilag

Til velstyrets orienteringsmøte om etablering av veilag onsdag 23. november møtte et 40talls oppsittere ved velveiene. Odd Usterud fra HLV og Kjell Sandanger fra Asker velforbund ga en begrunnelse for hvorfor Vellet hadde foreslått etablering av veilag. Hovedårsaken er lav oppslutning fra oppsittere ved velveiene og at en stor del av kontingenten går til vedlikehold av velveiene. Det er oppsitterne/grunneierne som i følge veiloven har ansvaret for å holde veien i farbar stand. Ved etablering av veilag er alle disse pliktig til å være medlem og må stå økonomisk ansvarlig for vedlikeholdet. Ved kollektivt medlemskap i Vellet kan veilaget nyte godt av kommunale tilskudd. De fleste som hadde ordet mente man måtte unngå et for omfattende og komlisert opplegg og at det kanskje var tilstrekkelig med ett veilag for alle 17 velveiene i HLV. Vellet har sagt seg villig til å administrere driften av velveiene på oppdrag fra veilaget(/ene). Flere ga uttrykk for at man måtte komme vidre og forsamlingen vedtok å etablere en arbeidsgruppe som skulle forberede etableringen av ett eller flere veilag. Gruppen består av Hans Aase, Olav Marius Øyehaug, Kåre Kurås samt Vellets veisjef Magne Bjørkenes.

Generalforsamling 2002

Den fant sted i Sanitetshuset på Nesbru den 4 mars.
Rundt 50 medlemmer var møtt frem. Årsberetning, regnskap og budsjett samt valg gikk greitt unna. Fra salen ble det reist spørsmål og kommentarer til bl.a. opprydding i Torstaddammen, nytt Holmenkryss på E18, tilgrising av Holmenskjæret samt spørsmålet om ikke kommunen burde overta vedlikeholdet av velveiene. Etter kaffe og kringle kåserte Tore Brønner om "gamle dager" i velområdet og viste lysbilder.

Velveiene

Under velområde vil du finne et kart hvor vi nå har markert det som er definert som velveier.

Kart over velveiene

Velvei liste

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTANDARD
MED PROSESSKODE FOR KOMMUNALE VEIER

Fler vel benker

Fadderordning

Fra Asker velforbund har vi mottatt en henvendelse om å hjelpe til med å finne frem til kandidater som kan tenke seg å være faddere for fremmedkulturelle i eget nabolag.
Fadderordning


Utvidet kildesortering av husholdningsavfall

Asker kommune holdt 13 oktober et informasjonsmøte om utvidet kildesortering av husholdningsavfall. HLV var representert på møtet ved styremedlem Odd Usterud og han har i brev av 24.10 gitt sitt syn på saken.
Strategiplan for mat og husholdningsavfall

Støyskjerming E18 Holmen-Slependen

Brynjulf Wølstad-Knudsen følger på vegne av Vellet fortsatt opp Vegvesnets arbeid med støyskjerming på E18 ved Holmen-Slependen og her er hans siste rapport:

Støyskjerming E18 Holmen-Slependen

Brev fra Statensvegvesen

Oversikt over støysoner

2007

Nesbru Barnehage og Barnepark snart 50 år

Styreleder i Nesbru Kvinne- og Familielag, Ingvild Skibenes forteller at Nesbru Barnehage og Barnepark planlegger feiring av sitt 50-års jubileum 1. mai 2008. Det er nok mange av Vellets medlemmer som har vært innom den i årenes løp. Eivald Zougbaum var den som tok initativet til starten i 1945. Mer om historien kan du lese ved å klikke på lenken under. Nesbru Barnepark har i dag 12 barn, og den har kapasitet til enda flere (25 stk). Styret setter nå i gang med en massiv informasjon om parken for å skaffe flere barn, slik at den fremdeles kan eksistere. Parken er et utendørs leketilbud for barn mellom 20 mnd og 5 år. Åpningstidene er fra kl 10 til 14, og følger skoleruten i Asker. Tante Hege Normann og Tante Elin Høilund har vært ansatt i parken i ca 16-17 år. Kontigenten er på 1050 pr mnd, men mamma og pappa beholder fortsatt kontantstøtten. Parken kan også ta imot dagbarn. Styreleder Ingvild Skibenes har telefon 909 78 102.

Nesbru Barnehage og Barnepart snart 50 år

Les mer

Årsberetning/Regnskap 2002- Budsjett 2003 Generalforsamlingen holdt mandag 3 mars. Les mer

ÅRSBERETNING 2001 FOR HOLMEN OG LANDØEN VEL Denne årsberetningen dekker perioden mellom 2 generalforsamlinger (mars 2001 - mars 2002) Les mer